Metadata 253

Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A1 – vodní útvar – odpovídají uzávěrovým profilům dílčích povodí (kategorie řeka i jezero).
Date Stamp: 2019-07-11
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A2 – povodí IV. řádu.
Date Stamp: 2019-08-22
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A3 – uzlové body sítě DIBAVOD/ZABAGED v každém profilu soutoku dvou evidovaných vodních toků nebo na dalších významných profilech.
Date Stamp: 2019-08-23
Mapa znázorňuje příslušnost oblasti k danému aplikačnímu pásmu I, II nebo III podle platné legislativy ČR - nařízení vlády č. 262/2012 Sb. ze dne 4.7.2012, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.
Date Stamp: 2014-03-11
Mapa zobrazuje hranice povodí IV. řádu a jejich klasifikaci podle rizika znečištění povrchovými zdroji v zájmovém území.
Date Stamp: 2019-08-23
Mapa zobrazuje rozvodnice vodních útvarů na vybraných podkladech.
Date Stamp: 2019-08-23
Mapa zobrazuje průměrnou roční hodnotu smyvu půdy z pozemků v t/ha/rok.
Date Stamp: 2019-06-05
Transport erozního fosforu ze zemědělské půdy daným kritickým bodem.
Date Stamp: 2019-06-05
Mapa zobrazuje transport erozního sedimentu daným kritickým bodem na základě šířky vodního toku.
Date Stamp: 2019-06-05
Map of Average Annual Soil Loss
Date Stamp: 2016-11-14
 1 / 26