Metadata 193

Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A1 – vodní útvar (kategorie řeka a jezero).
Date Stamp: 2019-01-10
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A2 – povodí IV. řádu.
Date Stamp: 2019-01-10
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A3 – uzlové body sítě DIBAVOD/ZABAGED v každém profilu soutoku dvou evidovaných vodních toků nebo na dalších významných profilech.
Date Stamp: 2019-01-10
Mapa znázorňuje příslušnost oblasti k danému aplikačnímu pásmu I, II nebo III podle platné legislativy ČR - nařízení vlády č. 262/2012 Sb. ze dne 4.7.2012, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.
Date Stamp: 2018-12-12
Mapa zobrazuje průměrnou roční hodnotu smyvu půdy z pozemků v t/ha/rok.
Date Stamp: 2019-01-10
Mapa zobrazuje transport erozního sedimentu daným kritickým bodem na základě šířky vodního toku.
Date Stamp: 2019-01-10
Map of Average Annual Soil Loss
Date Stamp: 2018-05-25
Mapa zobrazuje vodní plochy a toky v zájmovém území.
Date Stamp: 2019-01-10
Hodnocení zemědělského půdního fondu bodovou metodou vychází z databáze BPEJ.
Date Stamp: 2018-05-25
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Date Stamp: 2018-05-25
 1 / 20