A – Kritické body A3

Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A3 – uzlové body sítě DIBAVOD/ZABAGED v každém profilu soutoku dvou evidovaných vodních toků nebo na dalších významných profilech.
dataset
VUMOP:CZ-VUMOP-A_Kriticke_body_A3
Czech
Farming
Inland waters
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 4.1.2: GEMET - Themes, version 4.1.2:
Free:
kritický bod
11.99, 48.25, 18.91, 51.25
creation: 05/31/2018
vector
Vytvořeno v rámci řešení projektu „Listy opatření typu A“ jako veřejný výstup zakázky.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 111
email: data@vumop.cz
Role: custodian

Data Quality

Pro účely řešení projektu přestavují kritické body (KB) místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body této úrovně byly generovány jako uzlové body sítě DIBAVOD/ZABAGED v každém profilu soutoku dvou evidovaných vodních toků, dále dle potřeby na dalších významných profilech vodních toků (např. na profilu hráze vodní nádrže nebo v místech zaústění toků do nádrže aj.). Vzniklá síť bodů KB A3 pokryla zájmové území v průměrné hustotě 1 bod na každých cca 300 m vodního toku a umožnila detailní sledování vstupu, toků znečišťujících látek a jejich kvantifikaci. Tento přístup umožnil také zahrnutí příspěvků znečištění z plochy povodí, které nevstupují do vodního toku v jediném bodě (dráhy soustředěného odtoku, občasné vodní toky, konvergentní svahy). V zájmovém území bylo vygenerováno celkem 116 612 bodů úrovně KB A3.
Equivalent Scale: 1:500
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

Constraints

podmínky pro přístup a užití nejsou známy

Metadata about metadata

5c375990-9ea8-415e-ae5b-3f8c0a000319
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav, 156 27, cze
tel: +420 257 027 220
email: metadata@vumop.cz
Role: point of contact
2019-06-05
English

Coupled Resource