Metadata 244

Mapa umístění výroben biopaliv na území ČR.
Aktualizace metadat: 03.11.2014
Vymezení vysýchavých půd podle databáze BPEJ na základě kódu klimatického regionu (KR) a hlavní půdní jednotky (HPJ).
Aktualizace metadat: 03.02.2015
Mapa vymezení využitelné vodní kapacity zemědělských půd, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 09.05.2019
Mapa období zákazu hnojení určitých plodin v daném klimatickém regionu podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. § 6 ze dne 3.3.2003.
Aktualizace metadat: 11.03.2014
Vrstva základních cen zemědělských pozemků dle BPEJ
Aktualizace metadat: 08.04.2016
Mapová služba nabízí tematické vrstvy odvozené z kódu BPEJ
Aktualizace metadat: 26.09.2013
Mapa trvale a periodicky zamokřených půd ČR.
Aktualizace metadat: 23.09.2014
Mapa znázorňuje areály zamokřené zemědělské půdy s nepříznivým vodním režimem (podle BPEJ).
Aktualizace metadat: 18.08.2014
Mapa zastoupení orné půdy v povodí IV. řádu.
Aktualizace metadat: 19.07.2013
Identifikované zemědělské lokality s nepříznivým vývojem pro posuzování lokalit potencionálních zemědělských brownfields vhodných k regeneraci.
Aktualizace metadat: 09.10.2018
 24 / 25