Metadata 193

Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A1 – vodní útvar (kategorie řeka a jezero).
Aktualizace metadat: 10.01.2019
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A2 – povodí IV. řádu.
Aktualizace metadat: 10.01.2019
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A3 – uzlové body sítě DIBAVOD/ZABAGED v každém profilu soutoku dvou evidovaných vodních toků nebo na dalších významných profilech.
Aktualizace metadat: 10.01.2019
Mapa znázorňuje příslušnost oblasti k danému aplikačnímu pásmu I, II nebo III podle platné legislativy ČR - nařízení vlády č. 262/2012 Sb. ze dne 4.7.2012, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.
Aktualizace metadat: 12.12.2018
Mapa zobrazuje průměrnou roční hodnotu smyvu půdy z pozemků v t/ha/rok.
Aktualizace metadat: 10.01.2019
Mapa zobrazuje transport erozního sedimentu daným kritickým bodem na základě šířky vodního toku.
Aktualizace metadat: 10.01.2019
Map of Average Annual Soil Loss
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa zobrazuje vodní plochy a toky v zájmovém území.
Aktualizace metadat: 10.01.2019
Hodnocení zemědělského půdního fondu bodovou metodou vychází z databáze BPEJ.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
 1 / 20