Metadata 243

Mapa trvale zamokřených půd ČR, mapa velkého měřítka.
Aktualizace metadat: 10.12.2014
Mapa tříd ochrany zemědělské půdy.
Aktualizace metadat: 28.02.2017
Mapová služba nabízí tematické vrstvy k větrné erozi zemědělský půd v ČR
Aktualizace metadat: 25.09.2013
Rozčlenění zemědělských půd s přiděleným BPEJ kódem bez ohledu na aktuální kulturu zemědělského využití do 5 kategorií dle existence environmentálních limitů a vhodnosti půd pro aplikaci kalů na zemědělskou půdu. Kategorie jsou vytvořeny od ploch nejméně vhodných (Kategorie 5) po zemědělské plochy s vhodnými půdními vlastnostmi bez dalších limitů omezující vhodnost aplikace.
Aktualizace metadat: 03.07.2019
Vrstva vláhové bilance vznikla na základě dat ČHMÚ za období 1961-2008, kdy vláhová bilance je členěna do 5 kategorií a je stanovena jako rozdíl průměrné sumy srážek a průměrné sumy potencionální evapotranspirace.
Aktualizace metadat: 30.09.2019
Mapa rozmístění centrálních zásobáren tepla na území ČR.
Aktualizace metadat: 03.11.2014
Mapa vybavenosti obcí kanalizací vztažená na ZÚJ.
Aktualizace metadat: 22.09.2014
Mapa vybavenosti obcí plynem vztažená na ZÚJ.
Aktualizace metadat: 22.09.2014
Mapa vybavenosti obcí vodovodem vztažená na ZÚJ.
Aktualizace metadat: 22.09.2014
Mapa umístění výroben biopaliv na území ČR.
Aktualizace metadat: 03.11.2014
 23 / 25