Metadata 257

Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A1 – vodní útvar – odpovídají uzávěrovým profilům dílčích povodí (kategorie řeka i jezero).
Aktualizace metadat: 30.04.2024
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A2 – povodí IV. řádu.
Aktualizace metadat: 30.04.2024
Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A3 – uzlové body sítě DIBAVOD/ZABAGED v každém profilu soutoku dvou evidovaných vodních toků nebo na dalších významných profilech.
Aktualizace metadat: 30.04.2024
Mapa znázorňuje příslušnost oblasti k danému aplikačnímu pásmu I, II nebo III podle platné legislativy ČR - nařízení vlády č. 262/2012 Sb. ze dne 4.7.2012, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.
Aktualizace metadat: 30.04.2024
Mapa zobrazuje hranice povodí IV. řádu a jejich klasifikaci podle rizika znečištění povrchovými zdroji v zájmovém území.
Aktualizace metadat: 30.04.2024
Mapa zobrazuje rozvodnice vodních útvarů na vybraných podkladech.
Aktualizace metadat: 30.04.2024
Mapa zobrazuje průměrnou roční hodnotu smyvu půdy z pozemků v t/ha/rok.
Aktualizace metadat: 30.04.2024
Data indikativních hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace zpracována na základě informací o deklarovaných plodinách z Geoprostorových žádostí (GPŽ, MZe) pro roky 2020-2023. Data jsou rozdělena dle okresů LAU 1 (ČSÚ).
Aktualizace metadat: 09.05.2024
Data regionalizovaného R faktoru pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí pomocí rovnice USLE. Data jsou rozdělena dle okresů LAU 1 (ČSÚ).
Aktualizace metadat: 07.05.2024
Transport erozního fosforu ze zemědělské půdy daným kritickým bodem.
Aktualizace metadat: 30.04.2024
 1 / 26