Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: A – Kritické body A3
kalendářní datum:
Datum:
datum: 31.5.2018
událost: creation
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-VUMOP-A_Kriticke_body_A3
kód: https://atlaspvl.vumop.cz/popis/popis_atlaspvl.php
jmenný prostor: VUMOP
Abstrakt: Vymezení kritických bodů přestavujících místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body úrovně A3 – uzlové body sítě DIBAVOD/ZABAGED v každém profilu soutoku dvou evidovaných vodních toků nebo na dalších významných profilech.
účel vytvoření: Vytvořeno v rámci řešení projektu „Listy opatření typu A“ jako veřejný výstup zakázky.
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 500
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: Vodopis
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/hy
jméno thesauru:
Citace:
název: https://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: publication
klíčová slova:
klíčové slovo: kritický bod
stav zpracování: completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 111
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: data@vumop.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.vumop.cz
role: custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: asNeeded
obor aktualizace: fieldSession
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu: otherRestrictions
další omezení: žádné omezení veřejného přístupu
další omezení: https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.): otherRestrictions
další omezení: podmínky pro přístup a užití nejsou známy
prostor. reprezentace: vector
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win1250
tématická kategorie: farming
tématická kategorie: inlandWaters
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.25
zem. šířka - sever: 51.25
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód: https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód: Česká republika
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://geoportal.vumop.cz
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
protokol: http://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
funkce on-line zdroje: information
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://atlaspvl.vumop.cz/
protokol: http://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
funkce on-line zdroje: information
distribuční formát:
formát:
formát: ASCII GRID
formát: https://inspire.ec.europa.eu/media-types/application/x-ascii-grid
verze formátu: 1.0
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
role: distributor
Jakost dat
Kvalita dat:
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Pro účely řešení projektu přestavují kritické body (KB) místa potenciální kontaminace vod povrchovým i podpovrchovým znečištěním. Kritické body této úrovně byly generovány jako uzlové body sítě DIBAVOD/ZABAGED v každém profilu soutoku dvou evidovaných vodních toků, dále dle potřeby na dalších významných profilech vodních toků (např. na profilu hráze vodní nádrže nebo v místech zaústění toků do nádrže aj.). Vzniklá síť bodů KB A3 pokryla zájmové území v průměrné hustotě 1 bod na každých cca 300 m vodního toku a umožnila detailní sledování vstupu, toků znečišťujících látek a jejich kvantifikaci. Tento přístup umožnil také zahrnutí příspěvků znečištění z plochy povodí, které nevstupují do vodního toku v jediném bodě (dráhy soustředěného odtoku, občasné vodní toky, konvergentní svahy). V zájmovém území bylo vygenerováno celkem 116 612 bodů úrovně KB A3.
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: dataset
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
název: https://data.europa.eu/eli/dir/2007/2
kalendářní datum:
Datum:
událost: publication
datum: 14.3.2007
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: 0
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód: S-JTSK 3.kvadrant (5514)
Obsah
popis feature katalogu:
součástí datové sady: 0
Metadata
identifikátor záznamu: 5c375990-9ea8-415e-ae5b-3f8c0a000319
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf8
Typ zdroje: dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 257 027 220
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Žabovřeská 250
město: Praha 5 - Zbraslav
poštovní kód (PSČ): 156 27
země: cze
e-mail: metadata@vumop.cz
role: pointOfContact
datumové razítko: 23.8.2019
jméno metadatové normy: ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy: 2003/cor.1/2006