Metadata 158

Mapová služba nabízí tematické vrstvy odvozené z kódu BPEJ
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa trvale a periodicky zamokřených půd ČR.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa znázorňuje areály zamokřené zemědělské půdy s nepříznivým vodním režimem (podle BPEJ).
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa zastoupení orné půdy v povodí IV. řádu.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa zemědělských výrobních oblastí na území ČR.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa znečištění ovzduší vztažená na základní územní jednotky (ZÚJ).
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Vrstva zranitelnosti horninového prostředí vznikla na základě syntézy tří dílčích vrstev vrstvy charakteru horninového prostředí, vrstvy charakteru oběhu podzemních vod a transmisivity kolektoru.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Vrstva relativní zranitelnosti půdy vyjadřuje kategorii zranitelnosti 1–5 ve vztahu k procesu infiltrace.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
 16 / 16