Metadata 244

Mapa umístění výroben biopaliv na území ČR.
Date Stamp: 2014-11-03
Vymezení vysýchavých půd podle databáze BPEJ na základě kódu klimatického regionu (KR) a hlavní půdní jednotky (HPJ).
Date Stamp: 2015-02-03
Mapa vymezení využitelné vodní kapacity zemědělských půd, mapa velkého měřítka.
Date Stamp: 2019-05-09
Mapa období zákazu hnojení určitých plodin v daném klimatickém regionu podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. § 6 ze dne 3.3.2003.
Date Stamp: 2014-03-11
Vrstva základních cen zemědělských pozemků dle BPEJ
Date Stamp: 2016-04-08
Mapová služba nabízí tematické vrstvy odvozené z kódu BPEJ
Date Stamp: 2013-09-26
Mapa trvale a periodicky zamokřených půd ČR.
Date Stamp: 2014-09-23
Mapa znázorňuje areály zamokřené zemědělské půdy s nepříznivým vodním režimem (podle BPEJ).
Date Stamp: 2014-08-18
Mapa zastoupení orné půdy v povodí IV. řádu.
Date Stamp: 2013-07-19
Identifikované zemědělské lokality s nepříznivým vývojem pro posuzování lokalit potencionálních zemědělských brownfields vhodných k regeneraci.
Date Stamp: 2018-10-09
 24 / 25