Metadata 193

Mapa umístění výroben biopaliv na území ČR.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Vymezení vysýchavých půd podle databáze BPEJ na základě kódu klimatického regionu (KR) a hlavní půdní jednotky (HPJ).
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa období zákazu hnojení určitých plodin v daném klimatickém regionu podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. § 6 ze dne 3.3.2003.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Vrstva základních cen zemědělských pozemků dle BPEJ
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapová služba nabízí tematické vrstvy odvozené z kódu BPEJ
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa trvale a periodicky zamokřených půd ČR.
Aktualizace metadat: 30.08.2018
Mapa znázorňuje areály zamokřené zemědělské půdy s nepříznivým vodním režimem (podle BPEJ).
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa zastoupení orné půdy v povodí IV. řádu.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Identifikované zemědělské lokality s nepříznivým vývojem pro posuzování lokalit potencionálních zemědělských brownfields vhodných k regeneraci.
Aktualizace metadat: 23.11.2018
Mapa zemědělských výrobních oblastí na území ČR.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
 19 / 20