Metadata 187

Mapa znázorňuje areály zamokřené zemědělské půdy s nepříznivým vodním režimem (podle BPEJ).
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa zastoupení orné půdy v povodí IV. řádu.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Identifikované zemědělské lokality s nepříznivým vývojem pro posuzování lokalit potencionálních zemědělských brownfields vhodných k regeneraci.
Aktualizace metadat: 23.11.2018
Mapa zemědělských výrobních oblastí na území ČR.
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Mapa znečištění ovzduší vztažená na základní územní jednotky (ZÚJ).
Aktualizace metadat: 25.05.2018
Vrstva zranitelnosti horninového prostředí vznikla na základě syntézy tří dílčích vrstev vrstvy charakteru horninového prostředí, vrstvy charakteru oběhu podzemních vod a transmisivity kolektoru.
Aktualizace metadat: 30.08.2018
Vrstva relativní zranitelnosti půdy vyjadřuje kategorii zranitelnosti 1–5 ve vztahu k procesu infiltrace.
Aktualizace metadat: 17.09.2018
 19 / 19